Дали сте странец кој е вработен во Словенија и имате привремен престој и дозвола за работа?

На почетокот на статијата накратко ќе објасниме што значат поимите резидент на Република Словенија и нерезидент на Република Словенија и во која група припаѓате како странец кој има дозвола за привремен престој и работа во Република Словенија.

За да може странец со дозвола привремено да престојува и да работи во Република Словенија да добие статус на резидент на Република Словенија, треба да исполнувате најмалку 2 од 3-те критериуми за добивање статус на резидент, и тоа :

– дека вашиот економски интерес е во Република Словенија,

– дека вашиот животен интерес е во Република Словенија,

– да живеете во Република Словенија најмалку 183 дена во секоја календарска година.

Доколку се исполнети два од овие три услови, можете да поднесете барање за статус на резидент од надлежната финансиска управа.

Можете исто така да поднесете барање за статус на резидент во период од 5 години наназад.

Што добивате од тоа?

Кога дојдовте во Република Словенија и се вработивте, автоматски сте стекнале статус на нерезидент на Република Словенија. Тоа во основа значи дека немате право на никакви даночни намалувања при пресметување и плаќање на данок на доход, кој вообичаено се плаќа како аконтација на данокот на доход при исплатата на платата за секој месец.

Доколку подоцна поднесете барање за статус на резидент и поднесете даночна пријава, вашите даночни одбитоци како резидент ќе бидат земени во предвид и ќе ви биде вратен преплатениот данок на доход.

Што ако не сте признати како резидент?

Тоа значи дека не сте исполниле два од трите услови што ги споменавме на почетокот на придонесот.

Во овој случај, можете да побарате враќање на данокот на доход како нерезидент врз основа на ДОГОВОРОТ ЗА ДВОЈНО ОДАНОЧУВАЊЕ склучен помеѓу Република Словенија и одделни земји.

Можете исто така да аплицирате за враќање на данокот на доход како нерезидентво за период од 5 години наназад. Важно е да докажете дека сте жител на земјата од која доаѓате или оние земји каде што имате постојан или вообичаен престој. Мора да го докажете горенаведеното со потврда за резидентство од вашата матична земја за секоја поединечна година за која барате враќање на данокот на доход.

Нашата компанија Превајална академија може да ви помогне да подготвите и преведете документација за наведените постапки. За дополнителни информации и помош, секогаш можете да не контактирате на нашиот телефонски број или е-пошта.

На крајот на придонесот ќе ги споменеме и лицата кои се стекнале со постојан престој во Република Словенија.

Доколку странецот добие дозвола за постојан престој во Република Словенија, тој станува резидент на Република Словенија врз основа на претходно издадена дозвола за постојан престој и врз основа на претходно регистрирана постојана адреса во Република Словенија.

Но, важно е да се знае дека тоа не се случува автоматски. Странец мора да поднесе барање за статус на резидент во Финансиската управа. Статусот може да го стекне од моментот кога ќе пријави постојан престој во Словенија како странец.

За дополнителни информации и помош, секогаш можете да се јавите на нашата Превајална академија или да ни испратите е-пошта.