Sodni prevod izpisa posameznih obdobij zavarovanj je lahko obvezna priloga vloge za pridobitev vizuma ali dovoljenja za prebivanje v Nemčiji.

Prosilci nemške vize, še posebej, če gre za državljane tretjih držav, morajo dokumentaciji priložiti sodni prevod izpisa zavarovanj. Gre sicer za dokument, ki se najpogosteje zahteva kot dopolnitev osnovne vloge, a se postopek, v kolikor tega priložite takoj, dodobra skrajša. V Prevajalski akademiji, kjer se ukvarjamo s sodnimi prevodi različnih dokumentov v praktično vse svetovne jezike, vam svetujemo, da za sodni prevod izpisa potrebnih obdobij zavarovanj poskrbite še pred uradnim pozivom.

Za izdajanje izpisa zavarovanj v Republiki Sloveniji je pristojen Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevanju ZPIZ). Tovrsten izpis velja za verodostojen dokument, s katerim se izkazuje doslej dosežena delovna doba, a je v povezavi z njim dobro vedeti, da ga tako rekoč vsi delodajalci zahtevajo že ob sami zaposlitvi, čeprav podlago za izračun dodatka na delovno dobo, prav tako priznanje pravice do dodatnih dni dopusta, predstavljajo dosedanja delovna razmerja. Sodni prevod izpisa v povezavi s slednjim tako ni nujen, ga pa posamezne oblasti zahtevajo še pred vstopom v državo, in to v izvirniku ter v obliki sodnega prevoda v nemščino.

Sodni prevod Prevajalske akademije

Prevajalska agencija Prevajalska akademija že s samim nazivom izkazuje odličnost. Ukvarjamo se s prevajanjem različnih besedil iz in v več kakor sto svetovnih jezikov, med drugim angleščino, nemščino, italijanščino, francoščino, španščino, hrvaščino, srbščino ter številne druge. Poleg prevajanja svojim strankam nudimo lektoriranje in tolmačenje, medtem ko posebej močno področje naše Prevajalske akademije predstavljajo sodni prevodi.

Sodno prevajanje je pristojnost izključno sodnih prevajalcev oziroma sodnih tolmačev, ki jih imenuje Ministrstvo za pravosodje. Sodni prevod, katerega ustreznost za to usposobljene osebe izkazujejo s podpisom in žigom, se zahteva v povezavi z oddajo uradnih, pravno zavezujočih dokumentov, katerih namen so upravni ter drugi formalni postopki. Tovrstni prevajalci so med drugim zavezani k spoštovanju zakonov, kar so dolžni zapriseči pred posebno komisijo.

Izpis zavarovanj je mogoče pridobiti na več načinov:

  1. Osebno na enoti ZPIZ-a. Izpis, če so podatki v tamkajšnji evidenci urejeni, prejmete takoj, tega pa lahko za vas pridobi tudi druga oseba, a mora predložiti pisno pooblastilo. Osebni obisk zavoda vam torej celotni postopek dodobra skrajša, saj vam omogoča, da izpis nemudoma posredujete osebi, zadolženi za sodni prevod tega.
  2. Preko sistema Moj eZPIZ. Zaradi možnosti pridobitve izpisa in urejanja sodnega prevajanja na daljavo tudi ta način velja za izredno učinkovitega. Vlogo vložite na portalu Moj eZPIS, za kar potrebujete kvalificirano digitalno potrdilo, medtem ko sam izpis prejmete po pošti.
  3. Po pošti. Na eno od enot zavoda, običajno najbližjo, ali na elektronski naslov informacije@zpiz.si pošljite v celoti izpolnjeno vlogo za izpis vseh želenih obdobij zavarovanj v Republiki Sloveniji. Tega boste v zakonsko določenem roku prejeli po pošti, nakar ga lahko posredujete sodnemu prevajalcu, zadolženemu za sodni prevod.

Kako pa do vizuma za vstop v Nemčijo?

Za izdajo vizuma oziroma dovoljenja za vstop v Nemčijo je še pred samim vstopom treba zaprositi na pristojnem nemškem diplomatskem oziroma konzularnem predstavništvu. Gre za veleposlaništvo oziroma generalni konzulat, pri čemer je Veleposlaništvo v Ljubljani pristojno izključno za prosilce s prebivališčem v Sloveniji.

Izdaja vizuma se razlikuje glede na to, ali nameravate v Nemčiji bivati do ali več kot 90 dni. Na osnovi tega se razlikuje tudi zahteva po sodnih prevodih posameznih dokumentov.

  1. V Nemčiji nameravate bivati manj kakor 90 dni od skupno 180-ih dni, kolikor znaša veljavnost vizuma.

Gre za kratkotrajno bivanje, zato vizuma ne potrebujete. Izjemo predstavlja delovno razmerje, saj je v tem primeru vizum potreben tudi v povezavi s kratkotrajnim bivanjem. Iz tega sledi, da sodni prevod izpisa določenega obdobja ali obdobij zavarovanj morebiti ne bo potreben, kajti odločitev o tem je pretežno vezana na delodajalca.

  • V Nemčiji nameravate bivati več kakor 90 dni.

Gre za dolgotrajno bivanje, ki v vsakem primeru, ne glede na to, ali v Nemčijo odhajate na podlagi delovnega razmerja ali ne, zahteva nacionalni vizum in s tem posledično sodni prevod večine priloženih dokumentov, tudi izpisa zavarovanj.

Sicer za najpogostejše vzroke odhoda v Nemčijo veljajo:

sklenjeno delovno razmerje

opravljanje dela ob posredovanju slovenskega delodajalca

študij ǀ Vizum, če gre za del študijskih obveznosti v trajanju manj kakor 360 dni oziroma obveznosti v okviru programov mobilnosti (Erasmus+), ni potreben.

opravljanje prakse ǀ Ne vizum ne dovoljenje za prebivanje za vstop v Nemčijo nista potrebna, če je oseba vpisana na slovensko univerzo, če gre za prakso v okviru mobilnega programa Erasmus+, če bivanje ustreza študijskemu programu, traja do največ 90 dni in študent poseduje dovoljenje za prebivanje v Sloveniji.

združitev družine ǀ

Na temelju vsega naštetega je mogoče zaključiti, da Nemčija pri uradnih postopkih omogoča izjeme, kar pripravo dokumentacije, vključno s sodnim prevodom, dodobra olajša. Kot je razvidno, se tudi izpis zavarovanj zahteva redko, zaradi česar se nanj zlahka pozabi. A ne, v kolikor urejanje dokumentov zaupate Prevajalski akademiji, kjer registrirani sodni prevajalci poskrbimo ne le za sodni prevod vseh potrebnih dokumentov, temveč vam hkrati svetujemo in s tem kar najbolj olajšamo vse formalnosti. Kontaktirajte nas na telefonsko številko ali elektronski naslov.