Nedavno so spremembe Zakona o tujcih (ZTuj-2 LINK:  http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5761), ki se dotikajo tudi študentov iz tujine, dvignile nemalo prahu. Te namreč z določilom, kakršen je izkaz finančne sposobnosti v višini 5.000 eur za eno samo študijsko leto, dodobra zmanjšujejo možnosti za pridobitev vizuma za študij v Sloveniji. Slednje pa v nezavidljiv, marsikdaj brezizhoden položaj postavlja predvsem študente iz tretjih držav, ki jim priprava dokumentacije že tako predstavlja zajeten strošek. In statistika kaže, da je teh, vključno s študenti iz držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) – držav članic Evropske unije, Norveške, Islandije ali Liechtensteina – skoraj deset odstotkov.

Ker pa državljani tretjih držav vendar prevladujejo, se bomo tokrat posvetili dokumentom, potrebnim za enotno dovoljenje za prebivanje za študijske namene. Strokovna usmeritev Prevajalske akademije namreč ni le prevajanje dokumentov, temveč tudi priprava dokumentacije, zato so tuji študentje pri nas deležni celovite podpore.

Vstop v Slovenijo za državljane tretjih držav

Državljani tretjih držav lahko v Republiko Slovenijo vstopijo na podlagi turističnega, osebnega in drugega namena, vključno s poslovnim, denimo zaradi zaposlitve ali študija. Morajo pa še pred vstopom pri diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije pridobiti vizum, v kolikor je ta zahtevan, ali dovoljenje za prebivanje.

Za vstop v Slovenijo so torej potrebni naslednji dokumenti:

                • veljavna osebna izkaznica ali veljavni potni list (za državljane Evropske unije),

                • veljavni potni list (v kolikor vizum ali dovoljenje za prebivanje nista zahtevana),

                • veljavni potni list z vizumom (za izdajo teh je pristojno Ministrstvo za zunanje zadeve) ali

• veljavni potni list z dovoljenjem za prebivanje, izdanem s strani pristojnega organa Republike Slovenije.

Pri tem velja, da mora veljavnost potne listine biti najmanj tri mesece daljša od predvidenega bivanja v Sloveniji.

Pridobitev dovoljenja za prebivanje v Republiki Sloveniji za čas študija

Priprava dokumentacije za študente, ki prihajajo iz tretjih držav, zna biti zapletena in tudi stresna. Zato je najbolje poiskati pomoč strokovne službe, ki bo bedela tako nad celotnim postopkom kot poskrbela za sodne prevode dokumentov in potrdil. Nemalokrat se namreč zgodi, da državljan tretje države začasno dovoljenje za prebivanje za študij zamenja z dovoljenjem za stalno bivanje, zaradi česar je priprava dokumentacije neustrezna in njegova vloga zavrnjena.

Študij omogoča le začasno dovoljenje za prebivanje

Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji je mogoče pridobiti na podlagi dokazljivega namena o bivanju v Sloveniji. Ob izpolnjevanju pogojev se enotno dovoljenje za prebivanje izda za obdobje, določeno na podlagi namena, vendar to ne sme presegati 12 mesecev (eno leto). Je pa dovoljenje mogoče podaljšati, in sicer se priprava dokumentacije v tem primeru ne razlikuje od prvotne vloge.

Oglejmo si podrobneje pogoje, povezane z izdajo dovoljenja za prebivanje za študente.

  1. Tujec mora biti sprejet na študij oziroma na drugo obliko izobraževanja (specializacija, strokovno izpopolnjevanje, praktično usposabljanje, mednarodna študijska izmenjava) v eno od izobraževalnih ustanov v Sloveniji. Priprava dokumentacije, kot smo navedli že na začetku tega prispevka, mora vključevati finančna sredstva. Dovoljenje za prebivanje se tudi za študente izda za maksimalno obdobje enega leta, ki pa ga je po preteku mogoče podaljšati. Pri tem je dobro vedeti, da pristojni organi prošnje za izdajo dovoljenja z namenom študija obravnavajo prednostno.
  2. Sprejetost na študij državljan tretje države izkazuje z dokazilom o sprejemu na študij oziroma drugo obliko izobraževanja, se pa v tem času (po prejetem dokazilu za prebivanje) sme zaposliti na podlagi zakonov, ki urejajo delovna razmerja in delo študentov.
  3. Kot v primeru vseh uradnih dokumentov, je tudi za dovoljenje za prebivanje za študij mogoče zaprositi na podlagi veljavne osebne izkaznice oziroma potnega lista ter ostalih listin, navedenih zgoraj.

Enako pomemben je podatek, da je dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji mogoče urejati šele potem, ko oseba v Slovenijo s pomočjo zgoraj navedenih listin že vstopi in tu že biva. Listine pa seveda zahtevajo slovenski prevod (potrdilo je sicer neveljavno).

V Prevajalski akademiji smo združeni sodni prevajalci, ki se vsakodnevno srečujemo z dokumenti, potrebnimi za pridobitev začasnega dovoljenja za bivanje v Sloveniji. Priprava dokumentacije na podlagi izvirnika, najsi bo ta hrvaščina, srbščina, bosanščina, makedonščina, slovaščina, češčina, poljščina ali albanščina, je poleg sodnega prevajanja dokumentov naša osnovna dejavnost. Svojim strankam zato znamo ustrezno svetovati.

Priprava dokumentacije za bivanje v Sloveniji v času študija

V Republiki Sloveniji je vsak uradni postopek, za kar se šteje tudi vloga za pridobitev začasnega bivanja, pogojen z dokumenti, izdanimi v slovenščini. Dovoljenje za prebivanje zahteva:

                • sodni prevod potrdila o nekaznovanosti,

                • potrdilo o sprejemu na študij in

overjeno kopijo potnega lista (v kolikor se dokumentacija pošilja po pošti, zahteva pa se tudi prevod potrdila, če overitev ni opravljena v Sloveniji),

priprava dokumentacije pa mora prav tako vključevati izjavo staršev ali zakonitega skrbnika o preživljanju in potrdilo o rednih dohodkih oziroma plačilne liste (vse našteto zahteva sodni prevod).

Omenjeni dokumenti vlogo za pridobitev dovoljenja za prebivanje s strani državljanov tretjih držav delajo popolno, zato jo uradni organi lahko obravnavajo in o izidu tudi ustrezno odločajo. Pomembno je torej, da priprava dokumentacije ne preskoči nobenega od korakov niti nobene od listin, za kar nemalokrat skrbimo sodni prevajalci Prevajalske akademije.

Specializirani smo za prevajanje dokumentov iz hrvaščine, srbščine, bosanščine, makedonščine, slovaščine, češčine, poljščine, albanščine in drugih jezikov, pa tudi za svetovanje pri vseh uradnih postopkih. Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo.