Jeste li stranac koji je zaposlen u Sloveniji i imate dozvolu za privremeni boravak i rad?

Na početku ćemo ukratko objasniti šta znače pojmovi “rezident Republike Slovenije” i “nerezident Republike Slovenije“, te kojoj grupi pripadate kao stranac, koji ima dozvolu za privremeni boravak i rad u Republici Sloveniji.

Da bi stranac koji posjeduje dozvolu za privremeni boravak i rad u Republici Sloveniji dobio status rezidenta Republike Slovenije, mora zadovoljiti najmanje 2 od 3 sljedećih kriterija:

– da u Republici Sloveniji boravi zbog određenog ekonomskih interesa,

– da mu je središte životnih interesa u Republici Sloveniji,

– da u Republici Sloveniji boravi najmanje 183 dana tokom svake kalendarske godine.

Ako ispunjavate najmanje dva od ova tri uslova, kod nadležne porezne uprave možete zatražiti status rezidenta.

Status rezidenta možete zatražiti i za period do 5 godina unazad.

Šta time dobivate?

Kada ste došli u Republiku Sloveniju i zaposlili se, automatski ste stekli status nerezidenta Republike Slovenije. To u biti znači da nemate pravo na porezne olakšice prilikom obračuna i plaćanja poreza na dohodak, koji se u pravilu plaća kao akontacija poreza na dohodak pri isplati plaće za svaki pojedini mjesec.

Ukoliko kasnije odlučite podnijeti zahtjev za dobivanje statusa rezidenta i predate prijavu poreza na dohodak, vaši porezni odbici kao rezidenta bit će uzeti u obzir, a preplaćeni iznos poreza na dohodak će vam biti vraćen.

Šta ako vam se ne priznaje status rezidenta?

To znači da niste ispunili dva od tri uslova, koja smo naveli na početku.

U tom slučaju možete zatražiti povrat poreza na dohodak kao nerezident, i to na osnovu UGOVORA O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA DOHOTKA I IMOVINE sklopljenog između Republike Slovenije i pojedinih država.

Kao nerezident Republike Slovenije, zahtjev za povrat poreza na dohodak možete podnijeti i za period do 5 godina unazad. Važno je dokazati da ste rezident zemlje iz koje dolazite ili one u kojoj imate stalno ili uobičajeno boravište. Navedeno dokazujete potvrdom o rezidenstvu iz matične zemlje za svaku pojedinačnu godinu za koju tražite povrat poreza na dohodak.

Naša agencija, Prevajalska akademija, može Vam pomoći u pripremi i prevodu dokumentacije potrebne za navedene postupke. Za dodatne informacije i pomoć uvijek nas možete kontaktirati na naš broj telefona ili adresu elektronske pošte.

Na kraju ćemo spomenuti i osobe koje su stekle pravo stalnog boravka u Republici Sloveniji.

Ako stranac dobije dozvolu za stalni boravak u Republici Sloveniji, postaje rezident Republike Slovenije na osnovu prethodno izdane dozvole za stalni boravak i potvrde o prijavi stalnog boravka u Republici Sloveniji.

Ipak, treba znati da se ništa od navedenog ne događa automatski. Stranac mora zatražiti status rezidenta kod porezne uprave. Status može steći od trenutka kada prijavi stalni boravak u Sloveniji kao stranac.

Za dodatne informacije i pomoć uvijek nas možete kontaktirati putem telefona ili elektronske pošte.