Sodno prevajanje dokumentacije iskalcev zaposlitve v tujini

Slovencev, ki se zavedajo majhnosti tukajšnjega delovnega trga in zato službo iščejo preko slovenskih meja, je vse več, med njimi največ mladih. Razloge za to gre iskati v precej boljših kariernih priložnostih, povezanih z opravljanjem poklicev, ki jih pri nas ne poznamo, hitrejšemu napredku, bogatejših izkušnjah, večji dostopnosti dodatnih znanj in seveda višjemu zaslužku. Vendar vsakogar odhod na tuje ne mika, kar je najpogosteje povezano s selitvijo, ki jo številni, posebej tisti navezani na dom, jezik in slovensko kulturo, povezujejo z odmaknjenostjo od znanega okolja, družine, prijateljev ter znancev. Imajo pa zato možnost zaposlitve v mednarodnih podjetjih, prisotnih na slovenskem trgu, ki od kandidatov praviloma zahtevajo življenjepis v slovenščini, pa tudi prevod tega v bodisi angleščino bodisi v nemščino ali katerega od drugih tujih jezikov.

Da bi z življenjepisom resnično prepričali morebitnega delodajalca, življenjepis pa imeli možnost tudi dodatno izpiliti, se večina iskalcev zaposlitve odloči za sodno prevajanje, ki zagotavlja, da bo obrazec, katerega namen je kandidatu zagotoviti razgovor, izpolnjeval jezikovne, oblikovne ter vsebinske zahteve.

Prevajanje mora slediti obliki življenjepisa

Dandanes prevajanje, tudi sodno prevajanje, še zdaleč ne zajema več le pretvorbe pisne vsebine iz enega jezika v drugega, temveč vključuje tudi prilagajanje te kulturi ciljnih bralcev. Seveda mora prevajalec poskrbeti za jezikovno brezhibnost, ki izhaja tako iz slovnične korektnosti kot doslednih tipkarskih veščin, vendar je v primeru prevajanja življenjepisa enako pomembna njegova prilagoditev. Za primer: v Avstraliji se starostni diskriminaciji in diskriminaciji po videzu izogibajo tako, da tamkajšnji življenjepisi ne vsebujejo ne podatka o starosti ne fotografije kandidata, ki se prijavlja na razpisano delovno mesto. Prav zato je še kako dobro vedeti, kakšna so nenapisana pravila določene države in kaj natanko delodajalec zahteva od kandidatov.

V Prevajalski akademiji smo strokovno usposobljeni tako za prevajanje kot prilagajanje življenjepisov. Naši sodno overjeni prevajalci poskrbijo za jezikovno ustrezen prevod življenjepisa, tega pa iskalcem zaposlitve po predhodnem dogovoru pomagajo tudi pripraviti oziroma mu svetujejo, katera oblika življenjepisa bi bila za delovno mesto, na katerega se prijavlja in državo, kamor odhaja, najustreznejša. Za vprašanja glede prevajanja življenjepisov smo dosegljivi na telefonski številki in elektronskem naslovu. Da pa stranke lažje usmerimo, spodaj navajamo vse tri možne oblike življenjepisa, ki so v rabi tako v Sloveniji kot drugje po Evropi in svetu.

Kronološki življenjepis

Gre za najpogosteje uporabljen način podajanja biografskih podatkov, katerega prednosti sta izredna berljivost in preglednost. Iz njega je namreč dokaj lahko razbrati karierni vzpon kandidata, prevajanje pa mora obe prednostni lastnosti ohraniti. Ta vrsta življenjepisa se priporoča tistim, ki so v preteklosti zasedali podobno ali sorodno delovno mesto kot je to, za katerega kandidirajo, tistim z vidnim dosedanjim kariernim napredkom in vsem z željo po zaposlitvi znotraj panog, kjer še vedno prevladujejo tradicionalne metode, denimo v šolstvu ter javni upravi.

Funkcijski življenjepis

V primerjavi s kronološkim, funkcijski življenjepis dopušča precej več svobode, poslužujejo pa se ga študentje in tisti z malo izkušnjami oziroma tisti, ki se po daljšem premoru ponovno vključujejo na trg, saj je v njem mogoče prikriti marsikatero pomanjkljivost. Gre za manj pregledno obliko, kar mora pri prevajanju upoštevati tudi prevajalec, priporoča pa se predvsem ljudem z veliko izkušnjami na različnih področjih. Ta življenjepis namreč dopušča izpostavitev in navedbo le izkušenj ter znanj, skladnih z delovnim mestom, za katerega se kandidat pogaja, kar je v določenih primerih lahko prednost.

Europass

Prevajanju najprijaznejši življenjepis je tisti, ki sledi vnaprej dogovorjeni obliki znotraj držav članic Evropske unije. Vanj je treba vključiti osebne podatke, karierni načrt, dosedanje zaposlitve in izkušnje, doseženo izobrazbo in dodatna usposabljanja ter druga znanja, treba pa je podati tudi oceno znanja tujih jezikov in (izbirno) priložiti izbrane priloge. Med slednje običajno sodijo diploma in ostala dokazila, ki potrjujejo resničnost v samem življenjepisu navedenih podatkov, vsa ta pa prav tako zahtevajo sodno prevajanje v angleščino, nemščino ali katerikoli drug jezik.

Ne glede na izbrano vrsto življenjepisa, je treba tega napisati prepričljivo in v njem poudariti tako dosedanje izkušnje kot karierni načrt, iz katerega ima delodajalec možnost razbrati potencialni doprinos kandidata k razvoju podjetja. Prav zato je življenjepis priporočljivo za vsak razpis napisati znova oziroma ga preoblikovati, svoje kompetence pa izpostaviti s pomočjo dosedanjih dosežkov.

Vsemu naštetemu mora v enaki meri slediti tudi prevod, ki naj bo, tako kot življenjepis, primerno dolg. Denimo: splošno sprejeto pravilo je, da naj življenjepis ne presega dveh strani. Prevajanje je zato nujno zaupati izkušenemu prevajalcu, ki kandidatu zna svetovati glede vsebine in ga obenem napotiti do medijev, preko katerih je njegovo iskanje zaposlitve uspešnejše ter hitrejše. V Prevajalski akademiji prevajanje v angleščino, nemščino in druge jezike opravljamo na dnevni ravni, za vprašanja glede tega v povezavi z življenjepisom pa smo dosegljivi na telefonski številki ter elektronskem naslovu. Prevajalci, povezani v Prevajalski akademiji, smo namreč znani po tem, da storitve prevajanja opravimo kakovostno in hitro ter pri tem ostajamo cenovno dostopni.

In kateri profili ljudi so tisti, ki najhitreje najdejo zaposlitev v Nemčiji in Avstraliji, najpogostejši izbiri mladih? V Nemčiji so to matematiki, informatiki, tehniki, naravoslovci in vsi profili zdravstvenega osebja, v Avstraliji pa inženirji, računalničarji, kuharji, zidarji ter, prav tako, vsi profili zdravstvenega osebja, pri čemer se v Avstraliji od vseh pričakujejo tako praktične izkušnje kot zaključena šola ustrezne smeri (visokošolska izobrazba oziroma za praktične poklice srednješolska stopnja).