Znanje je brez dvoma temelj prihodnosti. Velja za najmočnejše orodje ne le posameznika, temveč tudi skupnosti na denimo lokalni ali državni ravni. V Sloveniji je šolanje otrok še vedno brezplačno in s tem dostopno vsakomur, izobraževalni sistem pa se deli na primarnega (vrtec, osnovna šola, osnovna šola s prilagojenim programom, glasbena šola, zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami), sekundarnega (gimnazija in srednja šola) ter terciarnega, pri čemer se v slednjega lahko vključijo tudi tujci, a so zanje obvezni sodni prevodi vseh dokumentov, pogojenih z vpisom.

Terciarno izobraževanje izvajajo tako zasebne kot javne ustanove, med katere sodijo višje strokovne šole, samostojni visokošolski zavodi, univerze, fakultete in umetniške akademije. Med tujci te – umetniške akademije, fakultete in univerze –, ker gre nemalokrat za strokovna področja, ki študija v njihovi matični državi ne omogočajo, vzbujajo največ zanimanja. Morajo pa ustreznost, tako kot državljani Republike Slovenije, izkazati s pomočjo dosedanjih dosežkov (npr. matura, tekmovanja) in sprejemnimi izpiti, a s to razliko, da so v njihovem primeru pogoj za vpis na visokošolski študij tudi sodni prevodi vseh omenjenih dokumentov.

V Prevajalski akademiji nudimo sodno prevajanje vseh vrst uradnih listin. Specializirani smo za prevajanje hrvaščine, srbščine, bosanščine, makedonščine, albanščine, bolgarščine, ruščine, češčine, slovanščine, poljščine, nemščine, italijanščine, angleščine in številnih drugih jezikov. Kontaktirate nas lahko na telefonsko številko ali elektronski naslov, kamor nam posredujete tudi dokumente, za katere potrebujete sodni prevod, po predhodnem dogovoru pa vas vodimo skozi celoten postopek vpisa na visokošolski študij.

Koraki do vpisa

Ne glede na izbrano univerzitetno mesto (Ljubljana, Maribor, Koper, Nova Gorica) in ustanovo, se je na terciarno raven izobraževanja treba vpisati. Razpis je za šolsko leto s pričetkom v tekočem praviloma objavljen januarja, vpis pa je pod enakimi pogoji omogočen državljanom Republike Slovenije, Slovencem brez slovenskega državljanstva, državljanom držav članic Evropske unije in tistim, ki slovenskega državljanstva nimajo, a je eden od staršev oziroma skrbnikov rezident Republike Slovenije.

Vpis je prav tako omogočen državljanom tretjih držav, vendar se postopek nekoliko razlikuje, v prvi vrsti, ker ti potrebujejo sodne prevode dokumentov, s katerimi izkazujejo predhodno zaključeno stopnjo izobrazbe. Ustanove namreč vsako leto razpišejo prosta vpisna mesta za tuje študente, pogojena z zaključenim dvanajst- ali trinajstletnim šolanjem (osnovnošolska in srednja ravan) oziroma uspešno opravljeno splošno ali poklicno maturo in/ali drugimi pogoji, razpisanimi s strani izbrane institucije. V vsakem primeru mora kandidat predložiti sodne prevode vseh dokazil, ki kažejo na njegovo ustreznost.

Naj torej strnemo korake, ki jim morate slediti, da bi se vpisali na izbrano izobraževalno institucijo:

#KORAK ŠT. 1: Spremljajte razpis za vpis na visokošolski študij, ki je objavljen januarja ali najkasneje v začetku februarja, in v katerem so navedene vse informacije o razpisanih prostih mestih ter pogojih tako za domače kot tuje študente. Povezava: http://portal.evs.gov.si/information-in-english

#KORAK ŠT. 2: Izpolnite prijavnico na portalu eVŠ, jo natisnite, podpišite in v navedenem roku pošljite priporočeno z vsemi dokazili, med katera v primeru rezidentov tretjih držav sodijo tudi sodni prevodi teh. Če imate nameščeno digitalno potrdilo, prijavnice ni treba natisniti in pošiljati po navadni pošti, je pa to vsekakor treba storiti z ostalo dokumentacijo (mednjo sodijo sodni prevodi listin, povezanih z v tujini pridobljeno izobrazbo). Povezava: https://portal.evs.gov.si/prijava/

#KORAK ŠT. 3: Izbirni postopek se, če je število mest omejeno, izvaja vse do konca avgusta, zato lahko sklep prejmete šele v začetku septembra. V kolikor ste na izbran program sprejeti, se morate vpisati do konca septembra, v nasprotnem pa imate pravico do pritožbe.

V vsakem primeru vam priporočamo, da z izbrano izobraževalno ustanovo čim prej stopite v neposreden stik. Osebo, zadolženo za vpis, povprašajte, ali se sodni prevodi zahtevajo za vse dokumente ali le za izbrane. Na ta način boste lahko pridobili informacije ne le o vpisu, temveč tudi o samem študiju in izvajanju pouka, ki se za vas kot tujega študenta morda nekoliko razlikuje od državljanov Republike Slovenije.

A pozor. Sodni prevodi niso edini strošek šolanja

Načeloma naj bi bilo v skladu s številom vpisnih mest razpisanih dodatnih pet odstotkov za državljane iz držav nečlanic Evropske unije. Ti morajo ob vpisu na svoje stroške poskrbeti za sodne prevode vseh dokumentov, s katerimi izkazujejo identiteto in doslej pridobljeno izobrazbo, dolžni pa so poravnati tudi šolnino rednega študija. Izjemo predstavljajo:

• študentje s sklenjenim meddržavnim ali mednarodnim sporazumom oziroma pogodbo,

• štipendisti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo (ali pooblaščenega izvajalca štipendiranja) in/ali

• študentje na izmenjavi visokošolskih zavodov, vključeni v program Vseživljenjskega učenja.

Za razliko od tega so šolnino izrednega študija dolžni plačati vsi tuji študentje brez izjeme. Razpis, vezan na izredni študij, sicer lahko vključuje dodatna vpisna mesta za tujce, a ta ne smejo presegati 50 % števila vpisnih mest.

Ključno je torej, da se na študij dobro pripravite in še pred kandidaturo na izbran program pridobite vse informacije, povezane tako z vpisom kot študijem ter bivanjem v Sloveniji. Sodni prevodi bodo vsekakor osnova vaše prijave na izbran študij, a se pravočasno pozanimajte tudi o višini šolnine in drugih izdatkih, da vas ti kasneje ne presenetijo.V Prevajalski akademiji združujemo izkušene sodne prevajalce, specializirane za sodno prevajanje. Sodni prevodi iz hrvaščine, srbščine, bosanščine, albanščine, ruščine, bolgarščine, ukrajinščine, slovaščine, češčine, nemščine, italijanščine in številnih drugih jezikov so del naših vsakdanjih izzivov, zato svoje storitve ponujamo po dostopnih cenah.